Czy czy adwokatowi wolno kłamać?

0 Comments

Adwokat świadcząc usługi prawne, robi dużo czynności związanych z obsługą prawną swoich klientów. Czynnością, która na ogół kojarzy nam się z świadczeniem zawodu adwokata, jest reprezentowanie jako pełnomocnik w sądzie. Poprzez to adwokat może występować w imieniu własnego petenta przed sądami każdej instancji czy też orzekającymi we wszystkich rodzajach spraw: cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, a także gospodarczymi oraz penitencjarnymi.

Celem postępowania sądowego jest poznanie faktów sprawy, to znaczy tego, co się stało lub dzieje się faktycznie, zjawiska, zdarzenia, konkretnego stanu rzeczy. W szczególności ważne jest zidentyfikowanie zdarzeń lub postępowań, z którymi normy prawne określone skutki prawne. W zgodzie z zasadą prawdy materialnej wszyscy współuczestnicy sprawy muszą składać zeznania prawdziwe, tj. przekazywać odpowiedzi o warunkach sprawy zgodnych z faktycznym stanem rzeczy, bez ukrywania posiadanych informacji. W swojej naturze instytucja obrony nie oznacza obowiązku obiektywizmu, ale obowiązek działania jedynie w interesie reprezentowanej strony. Jednak na bazie przepisów prawa jak i zasad etyki adwokackiej powinno się stwierdzić, że adwokat nie ma prawa do posługiwania się kłamstwem. Takiego uprawnienia nie przyznaje mu żadna ustawa.

Czy jeżeli Klient kłamie adwokat może odstąpić od obrony?

Zawsze, kiedy adwokat spostrzeże, że jego petent zataja coś w określonej sprawie i w związku z tym ma zamiar okłamać sąd, wolno mu zrezygnować i równocześnie odmówić obrony takiej osobie. Prawi adwokaci, którzy cenią swoją profesję i chcą być w porządku wedle prawa, niejednokrotnie postanawiają wykonać taki krok. Niestety w tych czasach sytuacje, w których petenci próbują coś zataić bywają dość często. Niewątpliwie zadaniem adwokata jest bronienie winnego, ale przy dochowaniu pewnych reguł. Adwokat w takiej sytuacji dąży do zredukowania kary, a nie całkowitego jej skasowania.

Co grozi adwokatowi za mówienie nieprawdy?

Adwokat, wykonujący swój zawód, ma prawo do wolności słowa oraz pisma, lecz w granicach prawa i rzeczowej potrzeby. Jeżeli przekroczy te granice, ponosi za to odpowiedzialność dyscyplinarną oraz cywilną. Nauka a także orzecznictwo zgodnie twierdzą, że obrońca nie może kłamać w interesie własnego petenta.
Adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, regułami etyki lub godności zawodu bądź za pogwałcenie swych obowiązków zawodowych.
Typy kary dyscyplinarnych, które może doświadczyć adwokat za szerzenie kłamstwa to:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara finansowa,
  • zawieszenie w obowiązkach zawodowych od trzech miesięcy do pięciu lat,
  • usunięcie z adwokatury.

Wiarygodność wykonywania zawodu adwokata to niezmiernie ważny aspekt, z tego powodu adwokatowi nie wolno mówić nieprawdy a za nieprzestrzeganie tej reguły może ponieść wysokie konsekwencje.

Źródło: Kancelaria adwokacka z Warszawy