kto przeprowadza badania homologacyjne?

0 Comments

Instytucje Unii Europejskiej od jakiegoś okresu zachęcają swoich członków do obniżenia emisji CO² w celu protekcji atmosferę. Jednym z głównych emitentów spalin do atmosfery oprócz przemysłu i energetyki, są samochody. Między innymi w związku z tym, producenci pojazdów zobowiązani są, do spółki z odpowiednimi agendami rządowymi, do przeprowadzania homologacji pojazdów. Czym w ogóle są badania homologacyjne? Kto musi je wykonać  i jak od strony legislacyjnej prezentuje się ta kwestia?

Czym są badania homologacyjne?

Homologacja pojazdów przewidziana jest dla nowo wyprodukowanych samochodów. Stanowi ona fudnament do wykreowania szczegółowego opisu samochodu – w kwestii technicznej. i identyfikacyjnym. Badania homologacyjne bazują na przejściu serii sprawdzianów porównujących stan samochodu z normami technicznymi wytyczonymi przez jednostkę nadzorującą. Spełnienie wymagań homologacyjnych jest niezbędne, aby świeżo wyprodukowany samochód mógł zostać zalegalizowany do jazdy. Badania homologacyjne dotyczą nie tylko dla sam(ego) pojazd(u), ale też jego wnętrze(a) i elementów, z których został on złożony. Odpowiednia jednostka sprawdza pojazd i na podstawie określonych norm przyznaje lub nie odpowiednie dokumenty. Otrzymanie świadectwa homologacyjnego przez pojazd jest równoznaczne, że auto w świetle obowiązujących przepisów może w stu procentach legalnie jeździć po drogach na terenie UE. Nakaz przebycia badań homologacyjnych dotyczy nowych samochodów, a także takie, gdzie właściciele dokonali znacznej(ych) zmian(y) {w konstrukcji|w budowie|konstrukcyjne(ych). Oznacza to, że o zdobycie świadectwa homologacji mogą występować wyłącznie producenci aut, albo działający z ich polecenia pośrednicy.

Homologacja samochodu – ujęcie prawne 

Unia Europejska jest organizacją, która dąży do tego by ujednolicać przepisy w wielu aspektach codziennego życia. Tak też stało się z sektor(a)em automotive. W 2007 roku weszła w życie rozporządzenie, która wskazała zakres prawne(y) dotyczące homologacji pojazdów silnikowych i ich elementów, występująca na obszarze krajów członkowskich. Rozporządzenie to pozwala usprawnić wytwórcom pojazdów proces wprowadzania do sprzedaży nowych modeli pojazdów. Dzięki ujednoliconym przepisom, przedsiębiorstwa z sektora motoryzacyjnego, po otrzymaniu niezbędnych wyników badań homologacyjnych {mogą|{mają prawo wedle litery prawa rejestrować i sprzedawać autami na obszarze wszystkich państw Wspólnoty Europejskiej.

Który organ zatwierdza zaświadczenie homologacyjne?

W kraju nad Wisłą jednostką uprawnioną(ym) do wydawania decyzji na temat homologacji zgodnej z dyrektywą Unii jest Transportowy Dozór Techniczny. Organ ta działa na podstawie mandatu przyznanego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2015 roku. Transportowy Dozór Techniczny outsourcuje przeprowadzenie testów samodzielnym instytucjom badawczym. instytucje te, to ustalone odgórnie instytuty oraz firmy zorientowane na tego rodzaju badania(ch). Po zapoznaniu się ze sporządzonym(ego) przez nie raportu, jeśli wynik badań jest pozytywny, przekazywane są właściwe świadectwa.

Ponadto, do zakresu obowiązków Transportowego Dozoru Technicznego, zalicza się również analiza i sprawdzanie prawidłowości certyfikatów homologacyjnych wydawanych przez inne państwa członkowskie.

Co jeszcze musisz wiedzieć o badaniach homologacyjnych?

Badania homologacyjne zobligowane są przejść nie tylko samochody, ale też wszelkiego rodzaju przyczepki, naczepy, maszyny rolnicze, czy motocykle. Także części pojazdów i elementy ich wyposażenia podlegają obowiązkowi przejścia badań homologacyjnych – są to przykładowo: zbiorniki paliwowe, reflektory czy sygnały dźwiękowe. Nie istnieje konkretny(a) spis elementów podlegających przepisowi homologacji. Odnosi się to do całej grupy, bez konkretnych wytycznych.

W Polsce cena homologacji każdego z pojazdów silnikowych to wydatek rzędu 1600 zł. Badania homologacyjne części i elementów wyposażenia pojazdów są natomiast cztery razy tańsze i wymagają zainwestowania 400 zł.