797-PACZKI (797-722-954)

AWARIA SERWISU !!! Regulamin


AWARIA SERWISU !!!AWARIA SERWISU !!!


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Alpaczki.pl są serwisem internetowym umożliwiającym zamawianie przesyłki kurierskiej online.

2.      Właścicielem serwisu alpaczki.pl jest EE Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-718 Lublin, przy al. Kraśnickiej 71A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000613768, NIP: 7123311592, REGON: 364246265, nr tel: 797-722-954, e-mail: biuro@alpaczki.pl.

3.      Niniejszy „Regulamin Serwisu” (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innymi kanałami sprzedaży przez Serwis, w szczególności sposób jego funkcjonowania oraz warunki korzystania.

4.      Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

1)      Cennik –ceny Usług Kurierskich i Usług Dodatkowych oferowanych za pośrednictwem Serwisu Alpaczki.pl dostępne na stronie internetowej pod adresem www.alpaczki.pl. Serwis oferuje ceny ogólnodostępne oraz ceny indywidualne. W przypadku klienta, który posiada uzgodnione z serwisem Alpaczki.pl ceny specjalne, cenami obowiązującymi są ceny widoczne w zakładkach Cenników Indywidualnych dla Usług krajowych oraz/lub Międzynarodowych;

2)      Dokument Przewozowy – etykieta, list przewozowy, protokół odbioru lub dokument wydania paczki, który jest niezbędny do realizacji Usługi Kurierskiej, potwierdzający zawarcie umowy przewozu;

3)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zarejestrowana bądź niezarejestrowana w Serwisie, akceptująca i spełniająca warunki Regulaminu, korzystająca z jakiejkolwiek jego funkcjonalności, w szczególności zlecanie Serwisowi Alpaczki.pl, poprzez złożenie zamówienia, wykonanie Usługi.

4)      Nadawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wskazana przez Klienta jako upoważniona do nadania Przesyłki, na co wyraziła zgodę;

5)      Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wskazana przez Klienta jako upoważniona do odbioru Przesyłki, na co wyraziła zgodę;

6)      Prawo przewozowe - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272);

7)      Przesyłka – każdy rodzaj rzeczy, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może stanowić przedmiot usługi przewozu lub usługi pocztowej, w szczególności: list, paczka, paleta;

8)      Przewoźnik – podmiot zewnętrzny świadczący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Usługi Kurierskie i Usługi Dodatkowe we własnym imieniu na rzecz Klienta oraz współpracujący z Właścicielem serwisu. Są to następujące podmioty:

a)      DPD - DPD Polska Sp. z o.o., KRS: 0000028368,

b)      InPost – InPost S.A., KRS: 0000536554,

c)      Poczta Polska – Poczta Polska S.A., KRS: 0000334972,

jak również osoba dokonująca Usługi Kurierskiej w imieniu jednego z wyżej wymienionych podmiotów, działająca na podstawie zawartej z nim umowy;

9)      Regulamin – niniejszy „Regulamin Serwisu”;

10)  Regulamin Przewoźnika - ogół regulacji wydanych przez Przewoźnika oraz wskazanych
w Serwisie, określających zasady świadczenia Usługi Kurierskiej i Usług Dodatkowych przez danego Przewoźnika. Regulamin wybranego Przewoźnika dostępny jest na właściwej mu stronie internetowej:

a)      DPD – www.dpd.com.pl,

b)      InPost – www.inpost.pl,

c)      Poczta Polska – www.poczta-polska.pl;

11)  Serwis – zespół osób związanych z Usługodawcą, wykorzystujących zbiór wartości materialnych i niematerialnych, w tym doświadczenie i kontakty handlowe, w celu świadczenia Usług na najwyższym poziomie, w kontakcie bezpośrednim z Klientem lub przy pomocy serwisu internetowego www.alpaczki.pl;

12)  Umowa – pisemna umowa o świadczenie Usług, która może być zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, doprecyzowująca warunki handlowe nieujęte w Regulaminie, takie jak Cennik czy okresy rozliczeniowe;

13)  Usługa – ogół podejmowanych przez Usługodawcę na rzecz Klienta działań w przestrzeni fizycznej i wirtualnej, obejmujący w szczególności umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia wykonania Usługi Kurierskiej przez Przewoźnika w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Przewoźnika;

14)  Usługa Dodatkowa – usługa oferowana przez Przewoźnika zgodnie z Regulaminem Przewoźnika lub usługa oferowana przez Usługodawcę zgodnie z Cennikiem, której zakup nie jest wymagany do realizacji Usługi Kurierskiej. W przypadkach, o których mowa
w dalszej części Regulaminu i w Regulaminie Przewoźnika (np. za nadanie przesyłki ponadwymiarowej, zaniżenie jej wagi, czy zmianę adresu doręczenia), za wykonanie Usługi Dodatkowej Klient może zostać obciążony opłatą dodatkową;

15)  Usługa Kurierska – usługa przewozu rzeczy lub usługa pocztowa, polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek;

16)  Usługodawca – podmiot, o którym mowa w ust. 2., będący właścicielem Serwisu;

17)  Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zarejestrowana bądź niezarejestrowana w Serwisie, korzystająca
z jakiejkolwiek jego funkcjonalności.

5.      Z Serwisu mogą korzystać:

1)      osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

2)      osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat - w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

3)      osoby prawne;

4)      nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,

przy czym w imieniu podmiotów, o których mowa w pkt 3 i 4 działają osoby upoważnione.

6.      Dany Przewoźnik może zastrzec w Regulaminie Przewoźnika, że nie będzie świadczyć swoich usług na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Użytkownik będący konsumentem powinien powstrzymać się od zamawiania usług takiego Przewoźnika.

7.      Każdy Użytkownik przed złożeniem zlecenia wykonania Usługi przez Serwis zobowiązuje się do zapoznania, zaakceptowania i przestrzegania warunków Regulaminu oraz Regulaminu wybranego Przewoźnika.

8.      Wszelka korespondencja Użytkownika i Klienta z Usługodawcą, w tym składanie reklamacji, może być dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.      Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów, kodów źródłowych, danych dostępowych (loginów, haseł) oraz informacji otrzymanych lub uzyskanych od Klienta w związku ze świadczeniem Usług.

10.  Serwis Alpaczki.pl nie świadczy usług transportowych i nie jest firmą kurierską. Serwis Alpaczki.pl zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkodliwe działania lub nienależyte wykonanie usług lub niedopełnienie obowiązków przez Przewoźnika oraz Nadawcy, jak również za wynikłe pośrednie lub bezpośrednie szkody.

 

§ 2. ZAMÓWIENIA

 

1.      Alpaczki.pl jest pośrednikiem wykonania usługi pomiędzy firmami kurierskimi zwanymi Przewoźnikiem a Klientami oraz jest serwisem odpowiedzialnym  za przekazanie zlecenia złożonego przez Klienta Przewoźnikowi.

2.      Za  należyte wykonanie usługi transportowej  pełną odpowiedzialność ponosi Przewoźnik  tj. firma kurierska współpracująca z Alpaczki.pl

3.      Serwis Alpaczki.pl przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia potwierdza komunikat na stronie serwisu oraz e-mail zwrotny. Odebranie przesyłki może nastąpić najwcześniej tego samego dnia w zależności od miejsca nadania w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy czym ostatecznie to Przewoźnik decyduje o terminie odbioru przesyłki. Przewoźnik zastrzega sobie przedział czasowy na odebranie i doręczenie przesyłki od 8:00-18:00.

4.      Terminy realizacji zleceń (zamówień) złożonych przez Klienta określa Regulamin Przewoźnika.

5.      Składając zamówienie Usługi Kurierskiej w serwisie alpaczki.pl, Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad oraz warunków świadczenia usług zawartych w Regulaminie wybranego przez klienta Przewoźnika

6.      Wszystkie dane wpisane podczas składania Zamówienia muszą być rzetelne i zgodnie ze stanem faktycznym. Dotyczy to szczególnie wymiarów, wagi, zawartości oraz sposobu zapakowania Przesyłki. W przypadku podania nieprawidłowych danych Przewoźnik może odmówić odbioru Przesyłki, jednocześnie mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem.
W przypadku znacznych niezgodności danych z formularza z rzeczywistymi danymi Klienta może zostać naliczona dodatkowa opłata, zgodnie z Regulaminem Przewoźnika.

7.      Jeżeli Przesyłka będzie zawierała materiały wyłączone z przewozu, niebezpiecznie lub jeżeli przez swoje właściwości Przesyłka uszkodzi w trakcie trwania usługi inne przesyłki, mienie lub wyrządzi inne szkody, Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki naruszenia zobowiązania.

 

§ 3. ROZLICZANIE USŁUG, PŁATNOŚCI

 

1.      Klient zobowiązany jest rozliczyć się z Usługodawcą z tytułu wykonania Usługi, zgodnie
z obowiązującym w momencie wykonania Usługi Cennikiem.

2.      Cena Usługi zawarta jest w cenie Usług Kurierskich i Usług Dodatkowych, wyszczególnionych w Cenniku.

3.      Klient może dokonać płatności za pomocą Payu (tj. szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą) lub za pomocą środków dostępnych na Saldzie Klienta w serwisie Alpaczki.pl

4.      Saldo klient może doładować za pomocą Payu (tj. szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą) lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego na konto Właściciela Serwisu podane przy dokonywaniu dyspozycji doładowania salda.

5.      Usługodawca może obciążyć Klienta dodatkową opłatą za Usługę, jeżeli:

1)      Klient podczas składania zamówienia Usługi Kurierskiej wprowadzi nieprawdziwe dane dotyczące Przesyłki;

2)      Klient podczas składania zamówienia Usługi Kurierskiej wprowadzi niewystarczające lub nieprawidłowe dane adresowe;

3)      Przesyłka ze względu na swoje właściwości uszkodzi inne przesyłki przyjęte do transportu przez Przewoźnika;

4)      Klient bez porozumienia z Usługodawcą wyda Przewoźnikowi dyspozycję mającą wpływ na koszty realizacji Usługi Kurierskiej lub skorzysta z usługi oferowanej przez Przewoźnika,
a niebędącej przedmiotem Umowy z Usługodawcą.

6.      Wysokość opłat dodatkowych określa Cennik. Jeżeli w Cenniku nie ma wyszczególnionej opłaty dodatkowej za opisane w ust. 3 zdarzenia, zastosowanie ma cennik umieszczony na stronie internetowej Przewoźnika.

7.      W szczególnych przypadkach wartość opłaty dodatkowej będzie ustalana na podstawie wystawionej Usługodawcy przez Przewoźnika faktury, zawierającej przedmiotową opłatę. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że za niektóre Usługi Dodatkowe (np. paczka ponadwymiarowa, dostarczenie w strefie rozszerzonej), opłata może zostać naliczona po wykonaniu Usługi Kurierskiej i zobowiązuje się dopłacić różnicę na podstawie pisemnego wezwania Usługodawcy lub dokonanego przez niego obciążenia na wystawianej Klientowi fakturze za kolejny okres rozliczeniowy.

8.      Usługodawca będzie wystawiać na Klienta fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na kwotę w wysokości wynikającej z Cennika, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5. W każdym czasie Klient może zażądać wystawienia odrębnej faktury dokumentującej konkretną wybraną Usługę lub Usługi.

9.      Okresy rozliczeniowe, za które Usługodawca będzie wystawiał faktury VAT, mogą być wybrane przez klienta poprzez ustawienie w panelu klienta: faktury jednorazowe, które w przypadku zamówień złożonych w dniu roboczym do godziny 16:00 są wystawiane bezpośrednio po złożeniu zamówienia, a po tej godzinie są wystawiane po godzinie 24:00 z datą kolejnego dnia roboczego oraz faktury okresowe, które są wystawiane raz lub dwa razy w miesiącu za wszystkie złożone w tym czasie zamówienia. Dla klientów niezalogowanych faktury VAT wystawiane są do każdego zamówienia zgodnie z zasadą: dla zamówień złożonych w dniu roboczym do godziny 16:00 czasu lokalnego faktura VAT wystawiana jest bezpośrednio po złożeniu zamówienia, po tej godzinie faktura wystawiana jest po godzinie 24:00 z datą kolejnego dnia roboczego

10.  Faktury VAT wystawiane są na dane wprowadzone w panelu klienta lub na dane podane podczas składania zamówienia

11.  Faktury VAT są wysyłane na maila podanego przy rejestracji lub, w przypadku klienta niezalogowanego, na maila podanego przy składaniu zamówienia. Faktury dostępne są również w panelu klienta w serwisie www.alpaczki.pl w sekcji Faktury oraz w sekcji Historia.

12.  Dla klientów posiadających Umowę z serwisem www.alpaczki.pl faktury są wystawiane zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie między innymi termin płatności faktur VAT wystawionych przez Usługodawcę.

13.  Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT bez podpisu drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail lub, w przypadku klienta niezalogowanego, podczas składania zamówienia. Usługodawca nie wysyła faktur w formie papierowej.

14.  W przypadku skorzystania przez Klienta z usługi „za pobraniem” (COD), której zasady realizacji określa Regulamin Przewoźnika, Klient upoważnia Usługodawcę do odbioru w jego imieniu kwoty pobrania. Usługodawca w terminie, (1d. lub 5 d. lub 10d.) wybranym przez klienta przy składaniu zamówienia, określającym ilość dni roboczych liczonych od dnia następnego po doręczeniu Przesyłki zwróci pieniądze z pobrania na podany przez Klienta w zamówieniu numer konta bankowego.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta numer konta.

15.  Usługodawca ma prawo do wstrzymania zwrotu środków z usługi „za pobraniem” (COD) oraz prawo zastawu na Przesyłkach, w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających
z nieuregulowanych przez Klienta płatności.

16.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do potrącenia powstałego z naliczenia opłat dodatkowych zobowiązania Klienta z pieniędzy należnych Klientowi z usługi „za pobraniem” (COD).

 

§ 4. USŁUGODAWCA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

 

1.      Usługodawca odpowiedzialny jest za właściwe działanie Serwisu i dokonywanie rozliczeń
z Klientem, w tym wystawianie prawidłowych faktur VAT.

2.      Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać drogą pisemną na adres pocztowy lub adres e-mail Usługodawcy, wskazany w Umowie.

3.      Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego.

4.      Reklamacje dotyczące wystawionych faktur VAT mogą dotyczyć zawartych w nich:

1)      nieprawidłowych wymiarów Przesyłki;

2)      nieprawidłowo naliczonych opłat;

3)      nieprawidłowych danych płatnika;

4)      nieprawidłowego opisu produktu/usługi;

5)      innych nieprawidłowości faktury.

5.      Faktury można reklamować poprzez poinformowanie Usługodawcy w dowolnej formie
o nieprawidłowości faktury. Do reklamacji faktury mogą być dołączane dowody potwierdzające zasadność reklamacji.

6.      W przypadku uznania reklamacji faktury za uzasadnioną, Zleceniobiorca wystawi korektę faktury.

7.      Brak reklamacji faktury, nieuwzględnienie reklamacji faktury lub nierozpatrzenie reklamacji faktury nie pozbawia osoby, której faktura została wystawiona, prawa do kwestionowania zasadności oraz prawidłowości wystawionej faktury w postępowaniu sądowym wytoczonym przeciwko niej na skutek nieopłacenia faktury.

8.      Klient nie będzie miał roszczeń w stosunku do Usługodawcy z powodu opóźnień
w przekazywaniu pieniędzy przez Przewoźnika. Zapis szczególnie dotyczy zwrotu pieniędzy
z usługi „za pobraniem” (COD) oraz zwrotu odszkodowania w przypadku uznanej przez Przewoźnika reklamacji.

9.      W przypadku realizacji Usługi Kurierskiej wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone wszelkie korzyści oraz dobra materialne.

 

§ 5. PRZEWOŹNIK - ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

 

1.      Za realizację Usługi Kurierskiej i Usługi Dodatkowej oferowanej przez Przewoźnika oraz za samą Przesyłkę, w tym za opóźnienie w jej doręczeniu, utratę, uszkodzenie, zwrot, ubytek lub zwrot kwoty pobrania - odpowiedzialność ponosi Przewoźnik. Usługodawca nie ma wpływu na terminowość i jakość usług realizowanych przez Przewoźnika, jak również Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za legalność działalności Przewoźnika, w tym posiadanie przez niego wymaganych zezwoleń, dokonanie stosownych zgłoszeń bądź spełnienie innych warunków formalnych prowadzenia działalności.

2.      Nadawcy lub Odbiorcy (w zależności, do którego z nich należy prawo rozporządzania Przesyłką) przysługują przeciwko. Przewoźnikowi roszczenia z tytułu umowy przewozu
w przypadku:

1)      opóźnienia w doręczeniu Przesyłki;

2)      utraty Przesyłki;

3)      uszkodzenia Przesyłki;

4)      ubytku Przesyłki.

3.      Osoba, której przysługują ww. roszczenia, za pośrednictwem Usługodawcy składa Przewoźnikowi reklamację na zasadach określonych w Prawie przewozowym lub Regulaminie Przewoźnika, drogą pisemną na adres pocztowy lub adres e-mail Usługodawcy lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.alpaczki.pl w dziale Kontakt. Osoba składająca reklamacje zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich dokumentów wymaganych przez Przewoźnika, pod rygorem odrzucenia reklamacji.

4.      Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, poza danymi osoby zgłaszającej reklamację i numerem konta bankowego, na które ma zostać wypłacone ewentualne odszkodowanie, należy dołączyć:

1)      w przypadku opóźnienia w doręczeniu lub utraty Przesyłki:

a)      kopię Dokumentów Przewozowych,

b)      wykaz załączonych dokumentów;

2)      w przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki:

a)      kopię Dokumentów Przewozowych,

b)      kopię protokołu reklamacyjnego (szkody) spisanego w obecności przedstawiciela Przewoźnika, o ile został sporządzony,

c)      dokumenty potwierdzające wysokość dochodzonego roszczenia w postaci:

-        faktury lub paragonu zakupu/sprzedaży przedmiotu szkody (dotyczy również
w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub

-        kalkulacji kosztów wytworzenia przedmiotu szkody sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub

-        faktury za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy przedmiotu szkody
- w przypadku, gdy naprawa została wykonana,

d)      wykaz załączonych dokumentów.

5.      Podmiotem rozpatrującym reklamację, o której mowa w ust. 3 jest Przewoźnik. W imieniu osoby reklamującej Usługodawca przekazuje reklamację do Przewoźnika. Usługodawca nie ma wpływu na rezultat złożonej reklamacji, jakkolwiek celem zwiększenia prawdopodobieństwa jej pozytywnego rozpatrzenia sugeruje się:

1)      odpowiednie dla przesyłanej rzeczy zabezpieczenie i zapakowanie Przesyłki;

2)      stosowanie na Przesyłce ostrzeżeń „ostrożnie!” oraz oznaczeń „góra-dół”;

3)      sporządzenie protokołu reklamacyjnego (szkody) bezpośrednio w dniu odbioru Przesyłki.

6.      W przypadku, gdy zgłoszona reklamacja będzie w ocenie Usługodawcy bezzasadna, Usługodawca poinformuje o tym osobę, która złożyła reklamację. W takiej sytuacji przekazanie reklamacji Przewoźnikowi nastąpi, o ile osoba reklamująca potwierdzi wolę przesłania reklamacji.

7.      W przypadku przesłania Usługodawcy przez Przewoźnika wezwania do usunięcia braków
w reklamacji lub decyzji rozstrzygającej reklamację, Usługodawca przekaże tę informację osobie, która złożyła reklamację.

8.      Terminy i zasady rozpatrywania reklamacji przez Przewoźnika ustalone są w Regulaminie Przewoźnika.

9.      W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji za uszkodzenie, ubytek lub utratę Przesyłki, Usługodawca wypłaca reklamującemu wartość opłaty za Usługę Kurierską i ewentualne Usługi Dodatkowe.

10.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nieterminowej dostawy Przesyłki i uznania roszczenia:

1)      w całości - Usługodawca wypłaca reklamującemu wartość opłaty za Usługę Kurierską;

2)      w części - Usługodawca wypłaca reklamującemu właściwą część wartości opłaty za Usługę Kurierską.

11.  Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 75 Prawa przewozowego oraz na podstawie przepisów wykonawczych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przeciwko Przewoźnikowi przysługuje po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przy czym reklamację uważa się za bezskuteczną, jeżeli Przewoźnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji.

 

§ 6. LIKWIDACJA PRZESYŁKI

 

1.      Usługodawca jest uprawniony do dokonania likwidacji Przesyłki, poprzez jej sprzedaż, nieodpłatne przekazanie lub zniszczenie, w sytuacjach określonych w art. 58 Prawa przewozowego.

2.      Usługodawca zobowiązany jest zawiadomić Klienta o planowanym przystąpieniu do likwidacji Przesyłki, wyznaczając Klientowi czternastodniowy termin przekazania dyspozycji na temat wskazanej Przesyłki, licząc od daty dostarczenia zawiadomienia.

3.      W sytuacji, gdy Klient nie przekaże dyspozycji w tym terminie, Usługodawca przystąpi do likwidacji Przesyłki. Ewentualne środki uzyskane z likwidacji zostaną wypłacone osobie uprawnionej po potrąceniu należności Usługodawcy, w tym kosztów likwidacji.

 

§ 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Powierzenie przetwarzania danych

        1) Użytkownik, będący administratorem wprowadzanych do Serwisu danych ze zbioru “Dane powierzane”, powierza Operatorowi Serwisu, w trybie art. 28 Rozporządzenia jako przedmiot przetwarzania dane osobowe w zakresie zgodnym i wybranym przez Użytkownika do tego zbioru, zgodnie z zakresem wyszczególnionym §13.pkt.2 oraz na zasadach i w celu określonym w §13 pkt.3 niniejszego Regulaminu.

        2) Zakres danych ze zbioru „Dane powierzane” obejmuje dane kontrahentów administratora, będące danymi zwykłymi, a w szczegόlności: Imie, Nazwisko, Numer identyfikacji podatkowej lub PESEL oraz dane pracowników administratora, będące danymi zwykłymi, a w szczegόlności: Adres e-mail, Imię, Nazwisko, Funkcja w serwisie, Przypisany Dział Firmy.

        3) Powierzenie przetwarzania danych osobowych na mocy niniejszej Umowy następuje wyłącznie w celu i w zakresie realizacji Usługi.

        4) Przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się po stronie Operatora Serwisu przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

      5) Operator Serwisu przetwarza powierzone mu do przetwarzania dane w okresie świadczenia Usługi,tj. od momentu założenia konta w Serwisie do 30 (słownie: trzydzieści) dni po skasowaniu konta Użytkownika w Serwisie. Okres trzydziestodniowego przetwarzania danych związany jest z istnieniem backupów Serwisu, dzięki którym Operator Serwisu umożliwia zachowanie integralności danych podczas świadczenia Usługi. Okres przetwarzania danych może być dłuższy, gdy prawo polskie lub unijne nakłada na Operatora Serwisu taki obowiązek.

        6) Operator Serwisu, po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo polskie lub unijne nakazują przechowywanie tych danych osobowych.

        7) Operator Serwisu zobowiązuje się, w ramach swojej organizacji, przetwarzać powierzone dane ze szczególną starannością, zgodnie z Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

           8) Operator Serwisu zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz zobligować je do zachowania w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych zarówno w trakcie zatrudniania ich przez Operatora Serwisu, jak i po ustaniu zatrudnienia.

         9) Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości Operator Serwisu będzie pomagał Użytkownikowi administrującemu danymi w  niezbędnym zakresie, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia oraz, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia.

        10) Operator Serwisu po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi.

        11) Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia Użytkownik będący administratorem danych powierzanych Operatorowi Serwisu ma prawo skontrolowania, czy środki zastosowane przez Operatora Serwisu przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. Prawo do przedmiotowej kontroli może być realizowane w godzinach pracy Operatora serwisu tj. poniedziałek - piątek w godzinach 9 -17 z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy i z minimum siedmiodniowym uprzedzeniem o zamiarze dokonania kontroli. W trakcie kontroli Operator Serwisu udostępni Użytkownikowi administrującemu danymi powierzanymi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

        12) W razie stwierdzenia uchybień w trakcie kontroli, Operator Serwisu zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni.

        13) Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Operator Serwisu, pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie usunie ich w wyznaczonym terminie lub przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

        14) Operator Serwisu powierza dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania zewnętrznym podmiotom w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz, zgodnie z artykułem 45 pkt. 1 Rozporządzenia, podmiotom w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowej tylko w przypadku, gdy Komisja stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony. Dane powierzane są jedynie w celu i zakresie wykonania niniejszej Umowy, na co Operator Serwisu otrzymuje zgodę Administratora.

        15) Operator Serwisu posiada podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami wskazanymi w §13 pkt.14 niniejszego Regulaminu.

        16) Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w przypadku gdy Komisja nie stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony, może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek przekazania danych nakłada na Operatora Serwisu prawo polskie lub unijne. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator Serwisu informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

2. Podmiot Przetwarzający Dane

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych:

EE Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie

Al. Kraśnicka 71A

20-718 Lublin

Polska

3. Polityka Prywatności i Cookies - zakres danych oraz moment ich zbierania

    1) W chwili rejestracji i zakładania konta w Serwisie, Użytkownik jest proszony o podanie danych. Danymi podawanymi przy rejestracji są dane dotyczące obsługi konta w serwisie, tj. adres email Użytkownika, login (generowany na podstawie adresu mailowego Użytkownika) oraz hasło. Poniższe dane mogą zostać wprowadzone do Serwisu dobrowolnie.

a. Nazwa firmy;

b. Imię;

c. Nazwisko;

d. Numer identyfikacji podatkowej lub PESEL.

    2) Operator Serwisu wykorzystuje dodatkowe dane, które mogą być udostępniane przez Użytkownika lub jego urządzenie w celu świadczenia kompleksowych usług oraz gwarancji dostępu do oferowanych funkcji Serwisu w obrębie przeglądarki i Aplikacji Mobilnej.

    3) Operator Serwisu przetwarza dane pobierane w procesie interakcji urządzenia Użytkownika z przeglądarką, które to dane zostały opisane w §20 Polityka Cookies i znaczniki pikselowe.

    4) Czas przetwarzania danych Użytkownika oraz danych konta przez Operatora Serwisu nie jest dłuższy niż wymaga tego zapewnienie poprawnego świadczenia Usługi, tj. od momentu założenia konta w Serwisie do 30 (słownie: trzydzieści) dni po skasowaniu konta Użytkownika w Serwisie. Okres trzydziestodniowego przetwarzania danych związany jest z istnieniem backupów Serwisu, dzięki którym Operator Serwisu umożliwia zachowanie integralności danych podczas świadczenia Usługi. Okres przetwarzania danych może być dłuższy, gdy prawo polskie lub unijne nakłada na Operatora Serwisu taki obowiązek.

    5) Podczas zakładania konta w Serwisie oraz korzystania z Witryny lub Serwisu Operator Serwisu informuje Użytkowników o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych. Tam gdzie jest to wymagane, Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na wskazane działania Operatora Serwisu.

3. Cel przetwarzania danych

1) Dane zbierane przez Operatora Serwisu podczas korzystania z Witryny, Serwisu lub Aplikacji Mobilnej są przetwarzane w poniżej określonych zakresie i celach:

a. Świadczenia Usługi - dane Użytkownika będą przetwarzane w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Usługi, w celach rozliczeń za Abonament oraz przesyłania dokumentów, linków weryfikacyjnych, wiadomości autoryzujących dostęp do Serwisu oraz powiadomień systemowych.

b. Kontaktu z działem obsługi klienta i świadczenia pomocy technicznej - dane Użytkownika będą wykorzystywane w celach kontaktu z klientem oraz dzielenia mu pomocy technicznej. Podczas obsługi klienta oraz udzielania pomocy technicznej Operator Serwisu może wykorzystać dostęp do wszelkich danych przypisanych do konta użytkownika lub użytych podczas rejestracji presylki 

c. Fakturowania i księgowania transakcji oraz prowadzenia działalności - dane Użytkownika będą wykorzystane do wystawienia mu faktury za zakupioną Usługę. Dane będą przetwarzane w celach archiwizacji dokumentów przez okres zgodny z przepisami prawa polskiego i unijnego, w tym Rozporządzenia. Dane te będą przechowywane w należyty sposób i chronione przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane mogą zostać wykorzystane w celach realizacji funkcji audytowych oraz na inne potrzeby wewnętrzne, takie jak diagnostyka problemów technicznych oraz administracja Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej.

d. Wysyłania informacji o Usłudze i informacji handlowej oraz innych celach związanych z promocją - dane Użytkownika będą wykorzystywane do przesyłania informacji o Usłudze: wprowadzanych nowych funkcjach i integracjach Serwisu, informacji o zmianach prawnych, zmianach systemowych oraz do przesyłania informacji handlowej, informowania Użytkownika o aktualnych rabatach oraz akcjach promocyjnych w Serwisie, a także informowania o rozwiązaniach podmiotów współpracujących z Operatorem Serwisu. Operator Serwisu może wykorzystać posiadane dane w celach personalizacji komunikacji na temat usług, które mogą być dla Użytkownika interesujące. Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa dotyczące jego danych określone w Rozporządzeniu. W celu skorzystania z przysługujących praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem Serwisu przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w §18 lub §19 niniejszego Regulaminu. W przypadkach, w których zgodnie z prawem Operator Serwisu ma obowiązek uzyskać zgodę na przesyłanie korespondencji, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przesyłanie materiałów marketingowych.

e. Zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Witryny, Serwisu i Aplikacji Mobilnej oraz ochrony praw, mienia i własności Operatora Serwisu - dane o sposobie korzystania z Witryny, Serwisu lub Aplikacji Mobilnej mogą zostać wykorzystane przez Operatora Serwisu w celu zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, oszustw, łamania prawa oraz postanowień Regulaminu, a także odpowiadania na kierowane do Operatora Serwisu żądania ze strony uprawnionych organów państwowych oraz w celach zachowania zgodności funkcjonowania działalności Operatora Serwisu z obowiązującymi przepisami prawa.

f. Tworzenia statystyk oraz rozwoju Serwisu - Operator Serwisu wykorzystuje dane dotyczące sposobu korzystania z Witryny, Serwisu lub Aplikacji Mobilnej przez Użytkowników w celu lepszego zrozumienia ich zachowań oraz preferencji. Na podstawie tych danych Operator Serwisu tworzy statystyki oraz stara się zrozumieć jaki sposób przedstawienia Usługi będzie dla Użytkownika satysfakcjonujący oraz atrakcyjny.

h. Inne cele - Operator Serwisu może wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w inny sposób, o czym Użytkownik będzie każdorazowo informowany, a w przypadku gdy obowiązujące prawo wymaga od Operatora Serwisu posiadania dodatkowej zgody na przetwarzanie danych, poprosi on Użytkownika o jej wyrażenie.

2) Operator Serwisu w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego w tym Rozporządzeniem oraz połączenia szyfrowane przez protokół SSL.

5. Kontakt z Administratorem

EE sp. z o.o.

Al. Kraśnicka 71a

20-718 Lublin

Polska

biuro@alpaczki.pl

6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

EE sp. z o.o.

Al. Kraśnicka 71a

20-718 Lublin

Polska

biuro@alpaczki.pl

7. Polityka Cookies i znaczniki pikselowe

1) Korzystanie z Serwisu lub Aplikacji Mobilnej Serwisu wymaga od Użytkownika akceptacji niniejszej Polityki Cookies i znaczników pikselowych jak rόwnież umieszczenia po stronie przeglądarki internetowej Użytkownika tzw. Cookies – tj. małych plików tekstowych z informacjami wykorzystywanymi przez strony internetowe, łączące się z przeglądarką Użytkownika. Podczas korzystania z Witryny, Serwisu lub Aplikacji Mobilnej Operator Serwisu pobiera od przeglądarek Użytkowników i zapisuje informacje, które mogą zawierać dane osobowe. Operator Serwisu pozyskuje te informacje korzystając z plików cookies oraz znaczników pikselowych.

2) Okres aktywności plikόw cookies:

a. Czasowe / tymczasowe – to takie pliki, ktόre są automatycznie usuwane po określonej dacie ważności.

b. Stałe – to takie pliki, ktόre są aktywne na przeglądarce Użytkownika do chwili ich usunięcia przez Użytkownika, co może zostać przez niego dokonane w dowolnym momencie. Użytkownik ma prawo do skorzystania z oferowanych przez każdą przeglądarkę możliwości przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. W celu pozyskania dodatkowych informacji może zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w używanej przeglądarce. Usunięcie plikόw cookies może mieć jednak wpływ na poprawne działanie Serwisu i jego funkcjonalność.

3) Pliki cookies oraz znaczniki pikselowe mogą być również wykorzystane przez podmioty trzecie (np. Google, Facebook) do udostępnienia własnych treści czy reklam na stronach internetowych lub portalach w oparciu o zapisy z tych plików oraz z tych znaczników pikselowych.

4) Operator Serwisu wykorzystuje następujące rodzaje plikόw cookies przekazywane przez urządzenie Użytkownika:

a. techniczne – niezbędne do właściwego funkcjonowania Serwisu tj. tymczasowe pliki przechowujące sesję użytkownika oraz umożliwiające działanie i usprawniające funkcjonowanie Serwisu;

b. zewnętrzne – umieszczane przez serwisy zewnętrzne, z których korzysta Operatora Serwisu, a na które nie ma wpływu (np. serwisy społecznościowe);

c. statystyczne – pliki umożliwiające prowadzenie statystyk Serwisu;

d. reklamowe – w przypadku prowadzenia kampanii reklamowych, aby dostosować reklamę do użytkownika i zapamiętać jej ustawienia.

8. Zmiana regulaminu

1) Operatora Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Operator Serwisu poinformuje Użytkowników.

2) Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 22 maja 2018 r. i zastępują wszelkie dotychczasowe pisemne lub ustne ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych pomiędzy Operatorem Serwisu a Użytkownikiem, które tracą moc prawną.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom, o czym Klient zostanie każdorazowo powiadomiony poprzez stosowny komunikat na stronie głównej serwisu. Złożenie zamówienia realizacji Usługi Kurierskiej po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie nie mają zastosowania do Usług Kurierskich, które są w trakcie realizacji.

2.      Na żądanie Klienta, Usługodawca prześle aktualny Regulamin drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta zarejestrowany w systemie.

3.  Klient zalogowany może samodzielnie dokonać bezpłatnego anulowania zlecenia z poziomu swojego konta w serwisie alpaczki.pl, jeżeli system na to pozwala, to znaczy nie został przekroczony możliwy termin anulowania zlecenia (najczęściej 2-3h przed planowaną datą odbioru), używając opcji "Anuluj zlecenie", w kolumnie "Akcje", w sekcji "Historia zleceń".

4.  Klient niezalogowany nie może dokonać samodzielnego, bezpłatnego anulowania zlecenia z poziomu serwisu alpaczki.pl.

5.    W przypadku, kiedy anulowanie nie jest już możliwe z poziomu konta zalogowanego Klienta lub Klient złożył zlecenie jako niezalogowany, Klient nadal może anulować zlecenie przed fizycznym odbiorem przesyłki przez Przewoźnika (niezależnie, czy próba odbioru przesyłki już się odbyła, czy też nie) kontaktując się z serwisem alpaczki.pl mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku alpaczki.pl zwrócą pobraną opłatę za zlecenie poprzez system PayU lub na saldo Klienta, pomniejszając ją o stałą opłatę za ręczne anulowanie zlecenia w kwocie 15,00 zł brutto. Opłata za ręczne anulowanie przesyłki nie może przekroczyć kosztu jej nadania.

6.    W przypadku, kiedy nastąpił już fizyczny odbiór przesyłki przez Przewoźnika, anulowanie zlecenia nie jest możliwe.

7.    Wypłata środków zgromadzonych na saldzie Klienta serwisu alpaczki.pl jest realizowana na konto podane przez Klienta oraz jest obciążona prowizją z tytułu zwrotu środków w wysokości 2%, minimum 2 zł. Zwrot środków z salda Klienta dokonywany jest maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia przez alpaczki.pl dyspozycji zwrotu środków.

8.      Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia konta Klienta w serwisie alpaczki.pl bez podania przyczyny.

9.      Prawem właściwym dla całości Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone za pośrednictwem serwisu alpaczki.pl jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu oraz przepisy Prawa przewozowego.

10.  Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby świadczone Usługi były na najwyższym poziomie. W przypadku wynikłych sporów, strony sporu zobowiązują się do próby jego załatwienia polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał właściwy sąd.

11.  Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.